ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้นี้จะถูกนำไปใช้เฉพาะในส่วนที่ สอดคล้องกับ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเต็ดตรา แพ้ค